DEFINITIONER

Gudinge Kanal
Kanal mellan Gamlebyviken och Gudingen vid Kuggviken på torpen Berget's mark.

Dragets Kanal
Kanal mellan Gamlebyviken och Gudingen vid Kuggviken på torpen Dragets's mark.
Se kartor.

Prospekt
Utblick, Plan, Broschyr.

Verksamhet
Sysselsättning eller arbete som har ett  syfte. Jämför ordet kraftverk.

Projekt
Verksamhet med ett väldefinierat och uppnåbart mål  och som är begränsat till tid och resurs.  När målet uppnåtts,  ju förr desto bättre,  är projektet avslutat.  Jämför ordet projektil.

Syfte
Strävan i viss riktning utan definierat eller uppnåbart mål.

Kanal
Kanal är en anlagd vattenväg, vanligen för sjöfart eller för vattenavledning, exempelvis till eller från vattenkraftverk eller i samband med bevattningsanläggningar. Benämningen används ibland även vid naturliga sund exempelvis Engelska kanalen.
Se vidare.

Ordets härledning

http://sv.wikipedia.org/wiki/Kanal

Ordet kanal kommer av latinets canna som betyder rör. Ännu tidigare har ordet ghanat, det persiska ordet för kanal, varit ursprungsordet som användes tidigare som begrepp för bevattningskanaler. Kanaler har funnits mycket länge. Tidiga folk som perser, egyptier och sumerer byggde bevattningskanaler redan för 5 000 år sedan. Det äldre svenska ordet för kanal är graf eller grav vilket även används idag i till exempel vallgrav.

Kanaler byggs upp med omgivande vallar eller förläggs i skärningar. Trafikkanaler är vanligen jordkanaler utan invändig beklädnad. Djupet måste vara större än båtens djupgående för att medge att returströmmen kan passera under båten utan alltför stor erosion.

Havskanaler eller nivåkanaler kännetecknas av att de ligger i samma nivå som havet och har direktkontakt med havet. Om det förekommer höjdskillnader kan slussar anläggas.

Navigerbara floder och kanaler brukar med ett samlingsbegrepp kallas för inre vattenvägar.

Kanalsjöfart har stor ekonomisk betydelse då det är ekonomiskt konkurrenskraftigt med andra transportmedel för transport av tungt och skrymmande gods där tidsfaktorn har mindre betydelse. Transportvolymerna på de stora vattenvägarna har ökat betydligt under de senaste decennierna.

I Europa har sedan andra världskriget en europeisk standard eftersträvats vid ny- och ombyggnad som minst möjliggör passager med 80 m långa, 9,5 m breda pråmar med 2,45 m djupgående och med 1350 ton nyttolast.

Kanalbyggandendets guldålder sammanföll med den industriella revolutionens genombrott och avslutades med järnvägens genombrott.

I England byggdes kanaler speciellt i kolområdena från 1760 och framåt.

I Sverige där den industriella revolutionen kom ungefär samtidigt med järnvägen fick kanalerna inte samma betydelse som i England.

Nya kanaler byggs fortfarande och befintliga byggs om för att klara större fartyg. I Sverige planeras exempelvis en ombyggnad av Södertälje kanal som senast uppgraderades på sjuttiotalet.