.

FÖRSLAG TILL STADGAR

§ 1 Föreningens firma är VINDSKYDD I TJUST

§ 2 Förenings syfte är att motverka vindkraftverkens negativa inverkan på natur, boendemiljö och ekonomi i Tjust. Vi vill vara språkrör för enskilda människor som av skilda skäl inte själva förmår att skydda sin livsmiljö och ekonomi genom egen talan.

§ 3 Föreningen, är en lokal avdelning inom Föreningen Svenskt Landskapskydd (FSL) och har sitt säte i Västerviks kommun, H län.

§ 4 Medlemsavgift beslutas vid varje årsmöte.
Medlemsavgiften för år 2010 - 2011 är 100:-
Årsmöte hålls före mars månads utgång.
Föreningens medlemmar är tillika medlemmar i Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL).

§ 5 Styrelsen består av minst 3 ledamöter, varav en är ordförande.
Två ledamöter väljs på två år vid varje årsmöte.
Vid första årsmötet väljs två ledamöter på två år och två på ett år.

§ 6 Styrelsen utser inom sig ordförande, sekreterare och kassör.

§ 7 Styrelsen är beslutför då 3 av dess ledamöter är närvarande.

§ 8 Styrelsen sammanträder på uppdrag av ordföranden eller då tre ledamöter kräver det.

§ 9 Årsmötet utser 1 revisor samt 1 suppleant, vars berättelse behandlas av årsmötet.
Revisorn väljs på ett år liksom suppleanten.

§ 10 Årsmötet väljer valberedning bestående av en sammankallande och två ledamöter.

§ 11 Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

§ 12 Till årsmötet kallas medlemmar skriftligen eller via E-post, minst 3 veckor i förväg.

§ 13 Eventuell vinst då föreningen upplöses tillfaller Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening.

§ 14 Ordförande och kassör är firmatecknare var för sig.

§ 15 Medlem som motarbetar föreningens syften eller ej erlägger årlig medlemsavgift må uteslutas efter styrelsebeslut.

§ 16 Stadgeändring sker efter beslut av 2 årsmöten eller av årsmöte med 2/3-dels majoritet.