KYRKORUINEN

Den första kyrkan, som var av trä, uppfördes någon gång på 1200-talet men blev på 1300-talet för liten och ersattes med en större kyrka i sten. Den byggdes i etapper, först med ett kor intill den gamla kyrkan. Därefter revs träkyrkan och ersattes med det låghus som nu är ruin. På 1400-talet byggdes nuvarande sakristian som ersatte en äldre mindre.

Efter reformationen har inga större förändringar gjorts. Det planerades en utvidgning på 1700-talet, men av det blev endast grunden i väster som finns kvar ännu.

Kyrkoruinen restaurerades 1943 och 1977 och används för gudstjänster sommartid.

Invid ruinen finns en runhäll.
Under 1700 blev gamla kyrkan och kyrkogården för liten. Nya kyrkan, med sin ovanliga tornplacering midskepps, byggdes på 1830-talet. Den gamla kyrkan var då förmodligen redan ruin.
Foto ovan: Anders Jonsson
Foto th: NTI
Bilden nedan från informationstavla på platsen.