HERDAMINNE J. SIVERS

Henrik Jacob Sivers f i Lübeck 1709-04-08, kyrkoherde i Tryserum 1746, prost 1748, kontraktsprost 1750, d 1758-08-08.

1755-06-03
Vid häradshövdingen Jonas Linnerhielms installation i ämbetet som domare i Tjusts domsaga den 3 juni 1755 hölls tingspredikan av prosten Henric Jacob Sivers. Det var en lärd och kraftfull predikan som levererades med förmaningar till den nye domaren, till nämnden och även till "parterna, vittnen, fullmäktige och Eder alla, som här tillstädes ären".

"Så gack och sätt tig, tu nye Domare, i Herrans kraft, uppå tin domsol! Gud Fader och hans dyra nåd sätte sig jemte tig! Guds Son, wår dyraste Frälsare Jesus Christus tage säte uti titt hierta, som tu sätter tig uti Tingstufwan! Himmelens dufwa, Gud then Heliga Ande, utbrede sina nådewingar öfwer tig och öftwerskygge tig! Tu äst en Son af en rederlig och berömlig Herra, thet äldsta Hoffrätts-Rådet i Görtariket ...... Sig genom dygd pch Gudsfruktan uti theras fotspår: så hoppas wi, at tu blifwer en prydnad för tin domstol och en af wåra berömligaste domare. Amen!"