LOFTA-LEDEN-HISTORIA
Tjustbygden har danats av de djupa milslånga sprickbildningarna som givit upphov till vikar och den unika skärgården. Sprickorna uppstod när tektoniska plattor gneds mot varandra för 250 miljoner år sedan. Flera nedisningar har slipat bergens hällar runda och avsatt sandåsar och bördiga leror. Omkring år 8300 f.Kr. (- 8300) började en ny varm period. Isen smälte och björk och tall kom till våra trakter. Den äldre stenålderstiden räknas här till år - 4ooo. Omkring år - 5500 blir Östersjön en insjö, Litorinahavet. Vattnet stiger till ca 35 meter över nuvarande havsytan där det vänder.

Bronsåldern från - 1500 till - 500 var en varm och rik tid i Tjustbygden. Man håller betesdjur som man följer men röjer också betesytor. Landskapet domineras av lövträd samt tall och en. Det är från den tiden som vi har våra monumentala rösen och hällristningar.

Den varma bronsåldern ersattes av fimbulvintrar som fick behovet av metallföremål att öka. Järn började framställas av myrmalm och rödmossa. Den äldre järnåldern hos oss räknas från - 500 till + 800 och den yngre till ca + 1200. Granen når våra trakter, odling ökar och man stallar upp djuren. Byagravfälten, stensättningar och resta stenar samt de magiska runorna är från den tiden som också inrymmer vikingatiden åren 793 till 1.060.

Lofta ligger i korsningen mellan en ost-västlig farled och den nord-sydgående skärgårdsleden. Därför har handel och sjöfart varit livlig här. De uppgrundade vikarna gav fisk som höll svälten borta om skörden slog fel. Tjustbygden var tätbefolkad med dåtidens mått. Under bronsåldern levde här kanske lika många som nu, tätorterna oräknat. Under den fina och rika bronsåldern gick havet mellan 20 och 10 meter högre än nu.

Kristendomen kom västerifrån omkring år 1000 och innebar ett kulturskifte. Från vikingatidens tämligen demokratiska samhälle blev ordningen nu starkt hierarkisk med Gud fader som allsmäktigt styr genom profeterna och prästerna. Människorna levde mellan Gud - det goda, och djävulen - det onda. För människorna var tiden dramatisk eftersom de levde i den 6:e och sista tidsepoken i jordens historia. Straxt skulle den gå under och människorna ställas inför den sista domen.

Socknen bildades med sockenkyrkan i dess mitt. Kanske fanns tidigt en hednakyrka i Kyrkkullen vid Ottinge. Den omvandlades till en kristen kyrka som enligt sägen var den första på ostkusten "långt innan någon kyrka fanns på Öland eller Åland". Stenkyrkan i Lofta byggdes i så fall långt senare omkring år 1200. Lofta är fram till 1800-talet en stor och rik socken som sträckte sig från Lucerna och Stegeholm i syd till Broddebo i norr. Socknen var fem mil lång och rymde 3.800 innevånare. Sedan dess har Lucerna, Loftahammar, Norrlandet och Överum skilts av och Lofta har i dag ca 500 innevånare.