STADGAR
För
Tjustbygdens Kulturhistoriska Förening
Antagna 1986, reviderade 1995.
§ 1 Föreningens verksamhetsområde

Föreningens verksamhetsområde är norra delen av Kalmar län, särskilt Tjustbygden, och Föreningen ingår som hälftenpart i Stiftelsen Kulbackens Museum, som verkar inom Västerviks kommun.

§2 Föreningens ändamål

Föreningens ändamål är att stödja Stiftelsen i dess arbete, främja vården av bygden och dess kulturminnen och understödja forskning därom samt verka för naturskydd, miljö- och landskapsvård för bevarande av hembygdens särart.

I detta syfte vill Föreningen

a) till Kulbackens Museum i Västervik insamla föremål av alla slag, från alla tider, som kan ha betydelse för kunskapen om människans liv och arbete inom området samt hålla dem tillgängliga för allmänheten,

b) arbeta för bevarande av byggnader, byggnadsmiljöer, anläggningar och annat, som kan ha betydelse för kunskapen om bygdens historia och kulturutveckling,

c) sprida kunskap om bygden och dess kulturminnen genom årsbok eller andra publikationer, genom föredrag, kurser och utflykter.

§3

Föreningen är partipolitiskt neutral.

§4

I Föreningen kan som medlemmar inträda personer, som vill främja Föreningens strävanden.

Ständigt medlemskap kan erhållas av fysiska personer.

Till hedersledamot kan Föreningen kalla personer som, på ett synnerligen verksamt sätt, främjat dess syften.

§ 5

Medlemmarna äger att vid Föreningens möten utöva rösträtt på sätt i § 12 stadgas.

Medlem erhåller kostnadsfritt Föreningens årsbok.

Den årliga medlemsavgiften samt avgiften för ständiga medlemmar bestämmes av årsmötet.

§6 Styrelsen

För Föreningen skall finnas en styrelse med säte i Västervik, som mellan årsmötena i alla avseenden företräder Föreningen. Med den inskränkning, som framgår av § 7, skall Föreningens förvaltning handhas av styrelsen.

Det åligger styrelsen att till årsmötet avgiva verksamhetsberättelse, att förvalta Föreningens penningmedel samt att avge yttranden i frågor som föreläggs årsmötet eller extra möte.

§7

Styrelsen består av ordförande och sex ledamöter samt tre suppleanter, av vilka ordföranden väljs av årsmötet för en mandatperiod av ett år och övriga för en mandatperiod av två år.

Mandattiden räknas från och med dagen för det årsmöte då valet skett, dock att första gången årsmötet förrättar val av ledamöter halva antalet väljs för endast ett år.

Styrelsen utser årligen inom sig vice ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter skriftligen påkallat sammanträde.

§8 Arbetsgrupper

Under styrelsen skall finnas arbetsgrupper, flexibla till antal och storlek och med sina speciella arbetsuppgifter.

Inom varje arbetsgrupp utses för högst två år gruppordförande av styrelsen och sekreterare av arbetsgruppen. Omval kan ske.

Museets personal utgör en arbetsgrupp, och dess gruppordförande utses av Stiftelsens styrelse.

Varje arbetsgrupp ha har rätt att med yttranderätt adjungera en person till styrelsen, i första hand gruppordföranden.

§9

Föreningens förvaltning och räkenskaper skall granskas av två revisorer, som Föreningen utser för en tid av ett år. För envar av revisorerna skall tillika utses en suppleant.

§ 10

Föreningens räkenskaper skall för varje kalenderår vara avslutade och till revisorerna avlämnade före den 1 mars nästföljande år. Revisorerna skall före den 1 april ha fullgjort sitt uppdrag och till styrelsen överlämnat berättelse därom.

§ 11 Årsmöte

Föreningen håller ordinarie årsmöte å dag och plats som styrelsen bestämmer, dock före juni månads utgång. Extra möte äger rum, då styrelsen finner lämpligt eller då sådant möte för uppgivet ändamål påfordras av minst 20 medlemmar.

Jämväl revisorerna äger påkalla sammankallande av extra möte. Dag och plats för årsmöte och extra möte skall delges medlemmarna, senast två veckor dessförinnan, genom annons i minst en inom orten allmänt spridd tidning.

§ 12

Vid årsmöte och extra möte äger varje närvarande medlem en röst.

Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val, då utslag fälls genom lottning.

Alla frågor och motioner, som skall behandlas på årsmöte eller extra möte, bör vara styrelsen tillhanda senast fjorton dagar före mötet. Vid årsmöte och extra möte må inga ärenden än de å föredragningslistan upptagna bli föremål för beslut.

Vid årsmötet skall förekomma:

* Val av ordförande för mötet

* Val av två justeringsmän.

* Fråga om mötets behöriga utlysande.

* Styrelsens berättelse över verksamheten under sistförflutna kalenderår.

* Revisorernas berättelse för sistförflutna kalenderår

* Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

* Val av ordförande i styrelsen.

* Val av ledamöter i styrelsen.

* Val av suppleanter till styrelsen.

* Val av två revisorer och suppleanter för dessa.

* Val av tre ledamöter i valberedning.

* Behandling av förslag från styrelsen.

* Behandling av inkomna motioner.

* Beslut om den årliga medlemsavgiftens storlek.

* Beslut om avgift för ständigt medlemskap.

Vid årsmöte närmast före kommunfullmäktigeval utser årsmötet tre styrelseledamöter och lika många suppleanter i Stiftelsen Kulbackens Museum med mandatperiod sammanfallande med kommunfullmäktiges.

§ 13

Ändring av dessa stadgar beslutas på två föreningsmöten, varav minst ett årsmöte, med minst fjorton dagars mellanrum.

§ 14

Därest Föreningen upplöses skall dess tillgångar överlämnas till den institution med lakartat syfte, som av Föreningen bestämmes eller, i brist på dylikt beslut, av Länsstyrelsen i Kalmar län utses.