2000-09-15
Till
Talmannen Nicole Fontaine
Europaparlamentet
L-2929 LUXEMBURG

ANMÄLAN OM SYSTEMATISK KORRUPTION I SVENSKT RÄTTSVÄSENDE

En rättssökande mot advokat i Sverige möter en kåranda som är oövervinnerlig. Hur rätt den sökande än har kan han/hon inte få rätt annat än i enkla fall av arten för sent inlämnad handling.
Jag ber om en opartisk undersökning av hur jäv och kåranda påverkar domsluten och rättsäkerheten i Sverige.


2000-09-15
To
Talmannen Nicole Fontaine
Europaparlamentet
L-2929 LUXEMBURG

REPORT ON SYSTEMATIC CORRUPTION IN THE SWEDISH JUDICIAL SYSTEM

A legal client against a lawyer in Sweden meets an impregnable union spirit.

I request the Parlament for an impartial investigation of how challenge and union spirit affects safety of justice in Sweden.

Dokumentet i pdf-format tre sidor.
The entire document 3 pdf-pages.
Sorry, in swedish only.
Nicole Fontaines SVAR 2000-12-15

RETUR