Förslag till

STAGDAR

§ 1 Föreningen är en ideell projektförening vars mål är att skapa en kanal mellan Gudingen och Gamlebyviken.

§ 2 Medlemskap
Medlemmer i föreningen är alla som stöder arbetet. Medlemsavgift uttas ej och medlemsförteckning skall ej föras.

§ 3 Styrelse
Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen.
Nya ledamöter i styrelsen antas av styrelsen.
Styrelsen består av minst 5 och högst 15 ledamöter.
Ordförande väljs för tiden ett år.
Styrelsen uteser projektledare som med automatik ingår i styrelsen.

§ 4 Sammanträden.
Styrelsen sammanträder när så erfodras, eller när minst tre styrelseledamöter gemensamt, eller projektledaren så begär.
Styrelsen fattar beslut med enkel majoritet.
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Omröstning sker öppet.
Vid styrelsens sammanträde skall föras protokol.
Protokollet justeras av ordföranden för sammanträdet samt ytterligare en person som styrelsen utsett.

§ 5 Projektledare
Föreningens firma tecknas av projektledaren som har befogenheter, ansvar och arbetsuppgifter i nära likhet med VD i ett aktiebolag.
Projektledarens lön eller arvode beslutas av styrelsen.
Projektledarens uppdrag skall vara tidbestämt och koordinerat med mål och delmål.

§ 6 Räkenskapsår och revisor
Föreningen har kalenderår som sitt räkenskapsår.
För granskning av projektets verksamhet och förvaltning väljer styrelsen, en revisor jämte en ersättare för denne.
Revisorerna skall senast två veckor före ordinarie årsstämma överlämna sin revisionsberättelse till styrelsen.

§ 7 Kallelse
Kallelse till styrelsemöte sker genom e-mail tidigast fyra veckor och senast två veckor i förväg.
Kallelsen och tid för möte bestäms av projektledare och orföranden gemensamt.

§ 8 Etappmål
Vid varje etappmål avger projektledaren slutrapport och föreslår plan för nästkommande etapp.
Revisorerna avger revisionsberättelse.
Styrelsen beslutar om arvoden åt styrelsen, projektledare och revisorer.

§ 9 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut i styrelsen med 2/3-dels majoritet eller två på varandra följande styrelsemöten med enkel majoritet.

§ 10 Upplösning av föreningen
Föreningen är en projektförening och skall följaktligen upplösas när målet nåtts eller projektet avslutas av annat skäl.
Styrelsen kan dock besluta att omvandla föreningen till en Idell Förvaltarförening.

§ 11 Övrigt
För föreningen gäller i tillämpliga delar sedvänja och lag för ideella föreningar.