KYRKOHERDAR I GAMLEBY PASTORAT

33. Jacob Hagberg, Uplandus, född i Rasbo 1781 8/11. Fadren mjölnare. Student i Upsala 1799; prv. 1806; magister i Upsala 1809; hofpredikant hos änkedrottningen s. å.; ordin. kungl. hofpredikant 1811; kyrkoherde här 1813; prost 1817; riksdagsman 1817 och 1823; kyrkoherde i Hackstad och Löt i Ärkestiftet 1828; kontraktsprost 1835. d 1839 31/1.
Gift 1810 10/3 med Maria Vilhelmina Hoffman, f. 1780 14/5. d 1842 24/7, dotter af Georg Vilhelm Hoffman, tullinspektor i Norrtälje, och Juliana Magdalena Ekenberg. Söner: Jacob Vilhelm, f. 1812 3/10 landtbrukare, d 1886 10/5. Carl Georg Gabriel, f. 1814 12/10, major, postmästare, d 1892 10/6. Ivar Johan Fredrik, f. 1815 23/11, telegrafkommissarie, d 1898 19/5. Knut August, f. 1817 3/5, provinsialläkare, d 1890 5/8. Qvintus Leo, f. 1821 19/3, ingeniör i Portland, California, d i Trosa 1902 2/12.

32. Christopher Reinhold Huld, född i Grönlid, Tuna s:n, 1772 2/8 Föräldrar: Christoffer Huldt, jägmästare, och Catharina Juliana Frejdenfelt: Student i Upsala 1793; magister där 1797; kollega i Vimmerby s. å.; prv. 1803; rektor i Vimmerby 1807; kyrkoherde här 1809. d 1812 6/6.
Gift 1800 12/2 med Anna Cornelia Kalmberg, f. 1766 18/8, d 1828 2/4, dotter af Hampus Kalmberg, major, och Eleonora Aurora Benedicta Braun. - Barn: Christopher, f 1800 20/12, borgmästare i Umeå, d 1832 28/5. Catharina Eleonora, f. 1801 18/2. d 1865, gift 1825 18/2 med Carl Magnus Westerström, landtmätare. Aurora Ulrika, f 1802 13/6, d s. å. 6/8. Gustaf Fredrik, f. 1803 19/9, landtmätare, f 1859 11/11. Hampus, f. 1804 8/9, auditör, d 1867 1/6. Anna Fredrika, f. 1807 20/3, d späd i Vimmerbv.
Fr. tr. utg.: De rationis usu et abusu circa mysteria religionis chr. Ups. 1704. De prudentia per leetionem Historiae confirmanda. Ups. 1796.

31. Lars Qvennerstedt, född i Qvennerstorp vid Västervik 1757 20/4. Föräldrar: Jöns Persson, torpare, och Kerstin Larsdotter.: Student i Upsala 1780; prv. 1783; past.-ex. i Upsala 1785 21/6; reste till England 1785-1787; regementspastor vid Sprengtportenska reg:tet 1791, vid Danckwardtska reg:tet 1796; kyrkoh. här 1806. d 1808 31/10.
Gift 1800 med Margaretha Carolina Cronhamn, f. 1783 11/4, d i Väderstad 1815 9/12 (omg. med C. P. Ohrling. kyrkoherde i Väderstad). - Son: Lorens Heribert, f. 1802 21/2.

30. Lars Henrik Norbeck, född i Vimmerby 1750 27/1. Fadren
då v. pastor där, sedermera kyrkoherde i Mörlunda. Student i Upsala
1769; magister i Lund 1772; kollega i Västervik 1774; prv. 1775 25/5;
past.-ex. 1780 13/9; bataljonspredikant vid Kalmar reg:te 1782 och åtföljde reg:tet till kriget 1788; regementspastor 1792; kyrkoherde här 1799. d 1805 31/5.
Git 1787 25/9 med Johanna Sofia Törner, f. 1764 9/7, d 1843 9/3, dotter till
lektorn. doktor Johan Törner. - Bern: Johan Erik, f. 1788 17/11, d 1844 22/4, kamrer
vid operan. Anna Sophia, gift med kyrkoherde Segersteen i Kättilstad. Greta Lisa. f. 1792 12/8, gift med en handlande Sabelström i Kalmar. Axel Henrik, f. 1793 26/10. d 1858 11/10, kapten vid Svea artilleri. Hanna Henrika, f. 1795 22/7, d 1796 24/11. Fredrik Emil, f. 1799 7/12, d 1847 14/1, landssekreterare i Gefle.
Fr. tr. utg.: De vita Justi ex fide. Lund 1791. De incolis planetarum. Lund 1772.

29. Sven Landberg, född i Landby; Ö. Ryds s:n, 1733 6/3, döpt 11/3. Föräldrar: Anders Svensson Landberg, bonde, och Catharina Höijer. Student i Upsala 1755; magister i Greifswald 1760; prv. s.å. 6/7; e. o. Esquadronspredikant vid Gröna dragonerna 1776; pastoralex. 1778; kyrkoherde här (4:e profpred.) 1779; prost 1792. d 1798 18/1.
Gift 1779 med Sara Margaretha Hofling, f. 1742 16/4, d 1797 28/3, dotter af proto-notarien i Jönköping Johan Hofling och Eva Charlotta Liedbäck. - Dotter:
Catherina Charlotta, f. 1780 19/12, gift 1798 4/6 med Christian Grundberg fältkommissarie.
Fr. tr. utg.: De svaviloquentia Pisistrati. Ups. 1759.

28. Samuel Noberg, född i Åby by, Åby s:n, 1708 8/10 Föräldrar: Anders Noberg, rådman i Söderköping, och Elisabeth Fabricius, kyrkoherdedotter från Åby. 8tudent i Upsala 1728; prv. 1737 15/6. Efter tjänstgöring i Stockholni dels som huspredikant, dels som artilleripräst kvrkoherde här 1752. d 1778 12/1.
Gift 1744 1/6 med Margaretha Höök, f. 1713 5/1. td1790 24/5, dotter af Petter Höök, bryggare i Stockholm. - Barn: Andreas Pctrus, f. 1745 10/6, d 1763 4/10
Catharina Margaretha, f. 1750 4/1, d 1757 4/6 Carl Johan; f. 1752 27/5, d 1757 29/5. Daniel, f. 1754 2/12, d 1757 1/6.
Fr. tr. utg.: De fraude punica.
"Han har redan vid kyrkan, församlingen och prästgården mycket godt uträttat, och framtiden låter oss ännu mer godt af honom vänta, om Gud unnar honom lif och hälsa." 8ivers 1758.

27. Daniel Kjernell, född i Loppetorpet under Hallstad, Tjärstads s:n, 1691 13/4. Föräldrar: Nils Persson, sadelmakare, och Ingel Törningsdotter. Student i Lund 1717; prv. 1722 11/4; komminister i Tryserum 1723; kyrkoherde här 1737. d 1750 2/8.
Gift 1724 3/6 med Christina FaIk, f. 1709 5/10, d 1766 9/7, dotter af prosten Nils Falk i Tryserum. - Barn: Nils, f. 1726 30/10, gymnasist, d 1746 13/4. Pehr, kyrkoherde i Åsbo. Anna Catharina, gift med J. Wiström kyrkoherde i Lillkyrka. Helena Christina, f. 1736 21/6, d 1738 12/10. Daniel, f. 1740 14/8. kniffabrikör i Grenna. Hélena Christina, f. 1742 23/5, begr. s.å. 5/8.

26. Nicolaus Lagerlund, Vermlandus, f i Söre af Väsehärads s:n 1673. Föräldrar: Olof Nilsson och Ingrid Olofsdotter, "hederligt Bondefolk". Student i Upsala 1704; kandidat 1711; prv. s. å.; huspredikant hos grefvinnan Elis. Lindsköld; regementspastor vid västg. tremänningskavallerireg:te 1718 26/6. När regementet upplöstes, fick han afsked 1721 11/10 med exspektanslön i 15 år, hvarunder han predikade i flera förnäma hus i Stockholm. Kyrkoherde här 1736. d s.å. 12/8.
Gift 1726 6/3 med Eleonora Sofia Planting-Gyllenbåga. f. 1692 22/10. d 1770 20/4, dotter till majoren Gustaf P., och sedan omg. med kyrkoherde Wigius i Gistad.
Fr. tr. utg.: De characteribus Horatianis. Ups. 1708.
Han ankom hit 1736 11/7 och insjuknade i hetsig feber 3/8 samt medhann endast att här predika tvänne gånger samt förrätta ett skriftermål och ett sjukbud.

25. Johannes Huss, född i Linköping 1682. 8tudent i Upsala 1706; prv. 1712 31/1; komminister i Tryserum 1713; kyrkoherde här 1723. d 1734 25/8.
Gift med Mätha Christina Ackcrfelt, af lifländsk adel. - Barn: Johannes Abraham, komminister i Mörlunda. Gustaf Lndvig, f. 1715 25/2. d s. å. 5/5. Magnus, f. 1716 17/2, d 1737 19/2. Anna Christina, f 1718 18/7, gift 1740 6/3 med Gullbrand Wessman, inspektor.

24. Petrus Westelius, född i Västervik 1670 12/6. Föräldrar: Bengt Persson och Kerstin Börjesdotter. Fadren hade varit skräddare i drottning Christinas hof men af fruktan för att kastas i cn allttför äfventyrlig själavåda lämnade han sin plats bland hennes betjäning i Inspruck. Student i Upsala 1697, i Lund 1699; prv. 1702 19/6; skanspräst på Kungsholmen vid Karlskrona 1703; magister i Lund 1706; kyrkoherde här genom Kungl. Maj:ts fullmakt från Bender 1712 23/11. d 1722 6/4.
Gift 1704 med Brita Krutmejer (änka efter Sten Radier, amiralitetspastor, d 1697 28/3) d 1749 28/2, 80 år. - Barn: Petrus, kyrkoherde i Ö. Ryd. En dotter, d i pesten.
Fr. tr. utg.: Oratio de studio grammatices. Trifolium Geograficum. London
G 1699. De adulatione, där 1706. Frenaut Guds dom i menniskans hjärta. öfvers. 1720, manuscr. 3 likpredikningar. Div. arbeten i matematik och styrmanskonsten, hvilka gått förlorade.
Han var en i sitt ämbete nitisk man. Ehuru själf angripen af pesten, lät han i en bärstol bära sig till de sjuka för att öfva sin själavårdande verksamhet.
En mindre vanlig råttsprincip gjorde sig gällande på sockenstämman i Gamleby 1717 25/7, där det säges: "Klockarens (Jacob Persson) förseelser upräknades, fans incapabel, onyttig och onödigh." Om en senare stämma s. å. heter det: "Klockaren Jacob Persson upsade själf sin tjänst, allena han kunde få afsked, men för sina begångna fehl och illfundigheter är wägrat."
På något liknande sätt blef samtidigt äfven orgelnisten Isac Öhring behandlad, hvilken "allom owetande bortfarit", men sedan af hela församlingen ombads att stanna kvar mot åtnjutande af hela lönen.

23. Nicolaus Dichman, döpt i Västervik 1676 4/6. Föräldrar: Didrik Johansson Dickman, köpman där, och Brita Hansdotter. Student i Upsala 1695; kollega i Linköping 1703-1708; prv. 1707 26/3; kyrkoherde här 1710. d 1712, men saknas i dödboken.
Gift 1707 27/12 med Margaretha Settegast (omg. 1715 3/5 med Olof Hedman, inspektor), döpt 1682 5/12, d 1736 29/2, dotter af Christoffer 8ettegast, postmästare
och stadsfältskär i Västervik, och Maria Knutsdotter. - Döttrar: Catharina Margaretha, gift med J. A. Huss, komminister i Mörlunda. Maria, f. 1710 14/10, d i Grebo 1778, gift 1739 19/6 med Johan Landorf, student och landtbrukare.
Fr. tr. utg.: De Memoria, disp.

22. Olavus Haquini Lundelius, född i Lundtorp. Väfversunda s:n 16... Fadren Håkan, bonde. Prv. 1677 4/5; huspredikant hos fru Brita Ribbing; krigspräst 1685; kyrkoh. här 1694. d 1708 2/5
Gift med Elisabeth Pauli (Påfvelsdotter), d 1724 2/4. hvars fader var mönsterskrifvare i Södermanland. - Barn: Johan, stud. i Ups. 1705, mönsterskrifvare.
Brita, d 1766, gift 1709 8/7 med Raguel Rinman, löjtnant, bodde här innu 1726.
Han hade ett otroligt besvär med att få församlingen till rätta igen efter de oredor, som förorsakats af företrädarens sällsamma beteende. Han var en god predikant och framstående mekanikus.

21. Jonas Svenonis Gelsenius, född i Tingstad 1653 5/3. Son till företrädaren. 8tudent i Åbo 1669; prv. 1676 24/3; genom Kungl. Maj:ts bref, utfärdadt på hans egen osanna berättelse och emot konsistorie vilja kyrkoherde här 1678. Hade till biträde sin broder Natanael, som dog ogift. d på Danviken 1694.
Hans namn förekommer ofta i domkapitlets protokoll på 1670-90- talen. "Han tycks - säger Holmström i 'Linköpings domkapitels arkiv - hafva varit en af de få bland sin tids präster, som icke uteslutande satte sin ämbetsuppgift i nitälskan om renlärighet och kyrkotukt. Trots den fingervisning han fick af domkapitlet att 'allena kurera morbos spirituales', egnade han sin omsorg äfven åt yttre nöd och ringaktade de timliga förmånerna ända därhän, att han hellre tog allmosor än utkräfde lön. Detta jämte mindre vanliga predikogåfvor, som han synes hafva med förkärlek användt till förkunnande af Kristi nära förestående återkomst till världsdomen, ådrog honom uppmårksamhet och skaffade honom både anhängare och motståndare. Till sin olycka saknade han klokhet och moderation, och anklagad för villomeningar blef han, som utan tvifvel äfven i flera fall åsidosatte sin tjänsteplikt, afsatt först 1690 och sedan oåterkalleligen 1694. Att straffet emellertid drabbade en redan otillräknelig man, är så mycket sannolikare, som hans domare nästan samtidigt rekommenderade honom till Danviken, der han ock afled samma år."
En irrlärig katekes blef jämte andra hans skrifter bränd på Linköpings torg 1696.
Han uppgifves af Håhl hafva haft "många barn och stort huskors".
Gift med Kirstin Phoenix, d 1695 1/3, dotter af Daniel Phoenix, sekreterare, och Margaretha Grip. En dotter Anna är känd, som blef gift 1704 23/10 med
Lorentz Rambergh, mönsterskrifvare. (Månne ock Christina, gift 1719 8/11 med Per Zachrisson, bonde i Västersum, Kättilstads s:n?)

20. Sveno Theodori Gelsenius, född 1619. Fader: kyrkoherden i Gärdserum Thoreus Caroli. Student i Åbo 1642; magister där 1650; rektor i Västervik 1651; prv. 1651 4/4; kallad till "Hofprest" på Fogelvik s. å.; kyrkoherde här 1654. d 1676 8/8.

Gift 1) 1651 14/10 med Sara Hellagius, f. 1626 8/11 kyrkoherdedotter från Tingstad. Söner: Jonas, kyrkoherde här. Nathanael S.M. adjunkt, ämbetsbiträde åt brodren. 2) med Anna Bongh, som sedan blef gift med kyrkoherde Lindberg i Ed.
Fr. tr. utg. Brevis declamatio super illum communen locum: per angusta ad augusta. Ab. 1643. De Incarnatione, Ab. 1648.
Ab. 1649. De modestia. Ab. 1650. Han begärde 1676 att få trycka en oratio ligala till svar på biskopens oration vid prästmötet 1672, men domkapitlet ville ej medgifva det.
Han var en mycket lärd man och "stark Graecus", var ock uti mekanik, byggnadskonst och handaslöjder väl förfaren. Han förfärdigade själf ett bildhuggerikruciflx, som han 1668 skänkte till kyrkan; likaså ett orgelverk. Ej häller för poesiens sköna konst var han fråmmande, ehuru han därför skördade föga berömmelse, såsom framgår af syndolakten för år 1669, där det om honom heter: "Wid samma tilfälle blef Pastor i Gamlebyn M. Sveno Toreri Gelsenius tiltalad, för een Wijsa, som han sidstledne Midsommarsdag hade uti Kyrkian låtit sjunga, och sielf sammanskrifwit, af idel förweten Nyfijkenheet. Psalmboken, är gudi lof! så ymnig af härlige Psalmer och lofsånger, som af gudz församling approbcradc äre och långlige tijder bruklige, at Main nu intet behöfwer hans Nyia och Onödige tilflickande, som förargelse hos månge rättsinnige Menniskior förorsakar, det honom intet anstår, ey heller är tillåteligit. Dertil Gelsenius swarade, han wille wäl wijsa fram samma Wijsa, förhoppandes icke skola wara annat ån Spiritus Sancti phrases derutinnan; med annat, som han effter sitt enwettne hufwud för sig sielf mumlade, och intet hördes ey heller skattades af det wärde, at blifwa nogare efterfrågat."

Af något oroligt och stridslystet lynne synes han hafva varit, att döma efter en annan varning, som han vid samma tillfälle fick mottaga - "at hålla inne med sitt, myckna owäsende, som han nu och annan tijd alt för offta förehafwer, det Acta publica, så här, som wid Gamblebyes ting, och Kgl. hoff-Rätten nogsamt kunna betyga, så kiärt honom är at blifwa pro fratre erkiänder; det han utlofwade".
Om sin kallelse till pastoratet skrifver han: "1653 Dom. 1 Trinitatis kallade församlingen Sweno Theodori Gelsenius til sin Kyrkioherde endock the mig tilförende aldrig sågho, mycket mindre til ansichtet kiende, uthan lijtade på thet the aff trowerdige menniskior om mig förnummo. Hvilket ärend them i förstone uthslaghit blecff aff orsaak, at thet Loffliga Consistorium meente sigh kunna insättia wällärd Herr Nils i Törneswalla (Törnesfalla) them til Kyrkioherde, som deeras förra Kyrkioherdes saligh her Hermans Dotter til hustru tagit hade; endock heela Församblingen honom häfftigt emotstood, den hon aldrig kalla wille."
Emellertid lade Excellensen Ludv. Lejonhufvud sig ut för honom hos biskop Prytz med påföljd, att han erhöll biskoplig fullmakt.

Såsom ett par tidsbilder må följande tvänne i ofvannämnda synodalakt intagna ärenden anföras: 1) biskopens förmaning till prästerskapet samt och synnerligen, "att dhe wille älska och hedra sitt egit hederwärda Stand, och särdeles uthi ächtenskap at icke träda der uthom, hwilket Man ser och förnimmer af andre Standzpersoner, at dhe gemeenligen innom Standet, see sig före om gifftermål"; 2) prästerskapets enhälliga beslut att för det goda exemplets skull - "hwilken Prästman här i Stifftet som träder in uthi annat gifftermål, innan som 1/4-dels åhr är förflutit, och så ohöfligen hastar, skall böta till pios usus Sex Rd:r in specie; jnnom itt halfft åhrs tijd, böta 4 Rd:r, och innom itt åhrs förlopp, 3 Rijkzdaler".

19. Nicolaus Petri Westerlander, född i Ås, Västerlösa s:n.
Fadren bonde. 8tudent i Upsala 1625; prv. s. å. 19/2; komminister i Björkeberg 1632; kyrkoherde i Törnsfall 1633, och var "then sidste Kyrkoherde i Törnsfall, innan thet lades til annexa under Nya Westerwiks Pastorat, fick Fullmakt på gamla Westerwiks Pastorat 1653, men dödde, innan han kom hit". Begrafven 1654, 4:de dag pingst i Odensvi.
"Nio bönder från Gamleby begärde för Guds skull restitution på sin gudstjenst, men nekade att antaga Nils Petri frän Törnsfall för Kyrkoherde, ehvad straff dem pålades att undergå. Consistorium yttrade, att de antingen borde taga honom an, eller också skulle de läggas under Nya Westervik, hvilket de nio närvarande för sin del gärna beviljade. Resol. Gudstjänsten skall restitueras och deras socken under staden Västervik blifva lagd." Domkap. prot. 1653 13/6.

18. Herannus Joannis Kyronius eller Kyrander, född i Västervik. Föräldrar: borgmästaren där Jöns Henriksson och Gyrid Pedersdotter. Student i Bostock; rektor i Västervik; kyrkoherde här 1625; förvärfvade det ännu varande kyrkoherdebostället Ärneberg till prästgård, hvaraf hälften skänktes af Kungl. Maj:t och hälften inlöstes af församlingen. Prost 1651. S. å. "constituerades Her Herman i Gamlebyn till vice Probst i Wästerwijk, för den wörd:e Mansens Her Marci. Probstens och Kyrkioherdelis der sammestädz höga ålderdom skull". d 1653.
Gift och hade en dotter Brita, f 1623 13/3, d 1692 2/4.
"1629 förährade den ädle och wälb:ne Johan Kinmun samt hans älskelige frw F. Kerstin Ifvarsdotter (ulfsparre) en märkelig och berömlig måssehaka til kyrkian. Gudh löne them med all välsignelse, och för thet sköna altarkläde som the tilförne förährat hade!" -

17. Petrus Nicolai Montanus. Student i Upsala.1609; prv. 1620 31/5; kyrkoherde 1622. d 1625. Han upplade den första kyrkoboken, däri han äfven talar om, huru under pesttiden 1622-1623 människornas hjärtan blefvo mjuka och deras gåfvor till kyrkan talrika. För egen del blef han mindre väl tillgodosedd: spannemålen lämnades honom ej alltid till fullo, och prästgårdens mangårdsbyggnad var så ålderdomlig, att inga andra fönster nämnas än "tu fönster på taket". Men så var icke häller sockenstugan bättre, än att hon "dröp som ett såll".

16. Sveno Johannis. d i pesten 1622 med sin hnstru Elisabeth Höckert och 7 barn.
"Hustroo Anna salig Herr Swens, här fordom kyrkioherdes, testamenterade effter sin Salige Man, såsom ock efter sina små Barn, som nu alle blefwo dödhe i pestilentian 1621 vid S. Martinii tijd, men S. Herr 8wen Johannis bleif dödh ther efter 1622 efter Botolphi, en nij Teenkanna, så godh som han sielff gaff sin egen kiötzlige Broder Lars Classon sex mark före."

15. Nicolaus Marci, kyrkoherde i kort tid, 1617. d 1621. Var student i Upsala 1599.

14. Benedictus Canuti. d 1616. Testamenterade sina böcker till kyrkan, hvarvid befanns, att boksamlingen inskränkte sig till "ett stycke af Hieronymi bibel, något af the fyra propheterna och litet af Evangelisterna".

13. Sveno underskref Upsala mötes beslut 1593.

12. Bothvidus Andreœ lefde 1570.

11. Ericus Caroli lefde 1553.

10. Ericus Svenonis. Se Decani.

09. Magnus, curatus i Gamla Västervik 1522.

08. Hans lefde 1482.

07. Matthias, kyrkioprest i Gamla Westervik, har underskrifvit ett salubref 1456.

Kyrkoherdar i gamla Västervik.

06. Johannes, Hans, curatus. Underskref ett köpebref 1430 i Odensvi socken.5.

05. Thore, Herra thoras Kirkioherra i Westerwik sigill finnes under ett salubref af 1385 till drotzet Bo Jonsson och utvisar 2 korslagda stafvar; i hvilkas öfversta vinkel synes en krona och uti den nedersta ett t samt i sidovinklania en 6-uddig stjärna. Omskriften utplånad.

04. Niclisa, Proast inom Westerwik, har till vitnisbyrd underskrifvit ett salubref af Thyrgillo Genic och Katrin, hans husfru, till Bo Jonsson 1380 Sabb. proximo ante festum beati Martini, och nämnes 1383 21/5.

03. Joannes, in Westerwik, curatus, nämnes 1368 30/5, 1369 6/7,
1370 20/2 och 1377 25/7.

02. Petrus Gregorii, curatus 1351; provast l365 29/4. d 1369.

01. Birgerius Petri, curatus 1340. d i digerdöden 1350.