OBS!
DETTA ÄR ETT HISTORISKT DOKUMENT OM KUSTLANDET I AUG ÅR 2003.
DET KOMMER FÖLJAKTLIGEN INTE ATT UPPDATERAS.
Bilder och innehåll hämtade från http://www.kustlandet.com/

Villkor för bidrag finns HÄR.AV KUSTLANDET BEVILJADE BIDRAG tom AUGUSTI ÅR 2003
För 18 ansökningar har beviljats 10 335 524:-
Medianvärdet är 360 000:- och medelvärdet 574 200:-

Det är anmärkningsvärt att antalet beviljade ansökningar är så lågt som 18.
Hur många ansökningar som avslagits och av vilket skäl redovisas ej.

Diarie nr:L05-058         
Östgötaskärgården
Valdemarsviks kommun
Pågår: 2002-01-01--2003-10-31
Projekt ledare: Hannes Carlsson
Syftet är att beskriva och katalogisera intressanta naturmiljöer och kulturhistoriskt värdefulla miljöer i skärgården
Dessa kunskaper skall göras tillgängliga för ideella och kommersiella syften och ge resandet i skärgården en ytterligare dimension genom att beskriva farledens omgivande öar utifrån ett natur- och kulturhistoriskt perspektiv.
Skärgårdsboende ska finna kunskap om sin närmiljö. Turistföretagaren, i det som kallas eko- eller skärgårdasturism ska finna kunskap som höjer kvaliteten på turistprodukten.
Den tillofälliga besökaren ska på ett enkelt och tilltalande sätt göras nyfiken och ges tillfälle att ta del av skärgårdens särprägel och historia
Aktiviteter:
En natur- och kulturhistorisk beskrivning av ett urval av de platser som passeras när man följer farleden genom Arkösunds-, Sankt Annas, Gryts och Tjusts skärgårdar i Östergötlands län

Informationsinhämtande, markägarkontakter, studier i fält.
Kartframställning, databas
Sammanställning tryckoriginal, tryckning
Medfinansiering:
Kutlandet leader+ 834 908 Kr
Arbetsförmedlingen 986 834 Kr
Beslutsmotiv:
Miljöbefrämjande åtgärder
Kulturbefrämjande åtgärder
Åtgärder som främjar besöksnäringen


Diarie nr:L05-055  
Stimulans till utvecklingsgrupper
Kustlandet leader+
Pågår: 2002-01-01--2003-12-31
Projekt ledare: Hans Noack
Projekt gografi:
Gäller i hela Kustlandet
Projektbeskrivning:
"Stimulans till utvecklingsgrupper" är ett ramprojekt där LAG-gruppen samlar ett antal delprojekt som beviljas LEADER-stöd på högst 15 000 Skr var.
Som ett led i områdets mobiliseringsprocess skall ett flertal mindre projekt startas som ett första steg från idé till projekt.
"stimulans..." syftar till att få projektidéer att utvecklas till egna projekt. Stimulansen ska ge lokala grupper och enskilda möjlighet att snabbt komma igång med mindre projekt för att sprida ökad kännedom om LEADER i området och därigenom i förlängningen generera större bra projekt.
Aktiviteter:
50 utvecklingsgrupper görs delaktiga
Medfinansiering:
Kustlandet leader+ 500 000 Skr
Beslutsmotiv:
Lokalt utvecklingsarbete
Projektet förväntas skapa nya arbetstillfällen, nya nätverk, utbildningsinsatser och bevara samt utveckla natur- och kulturarvet.


Diarie nr:L05-018         
Vindommen-Kaggebofjärden
LRF länsförbund Östergötland
Pågår: 2002-09-10--2003-08-30
Projekt ledare: Rune Hallgren
Projekt ägare: LRF länsförbund Östergötland
Projekt gografi: Avrinningsområdet (ARO) till Kaggebofjärden (Vindån)
Projektbeskrivning:
Lantbrukarna inom Vindommens avrinningsområde vill genom enskilda och gemensamma åtgärder minska näringsläckaget till Östersjön och samtidigt tillvarata vattenmiljön i Vindån som en resurs för fiske.
Syftet (Målet) är att använda växtnäringen på ett bättre sätt.
Det är bättre att på frivillig väg vidtaga åtgärder än att bli tvingad av myndigheter.
Att lantbrukarna visar engagemang för Östersjöns övergödningsproblem
Att öka trovärdigheten för böndernas miljöarbete
Att förbättra och utvidga samarbetet mellan lantbrukare inom området
Att kartlägga och kostnadsberäkna åtgärder som möjliggör fiskvandring i Vindån
Aktiviteter:
- Markkartering och uppföljningsarbete i anslutning till denna som t.ex. en gårdsanpassad växtnäringsbalans
- Fiskevård i Vindån. Genomföra en fiskevårdskurs, upprätta en fiskerättsägarförteckning, kontakta och informera markägare, vattendragsvandring mm.
Medfinansiering:
Kustlandspotten leader+ 551 736 kr
Länsstyrelsen i Östergötlands län 76 528 kr
Beslutsmotiv:
Utbildnings- och forskningsåtgärder, miljöbefrämjande åtgärder
Stark lokal förankring som betonar både den areella näringens intressen och miljövårdande insatser
Kvalitetskriterier:
49


Diarie nr:L05-026         
Forntid i Oskarshamns kommun
Projekt ägare:
Hembygdsföreningen Oskarshamn- Döderhult
Pågår: 2001-07-04--2004-12-31
Projekt ledare: Philip Seward
Geografi:
Döderhults- och Misterhults församlingar
Projektbeskrivning:
Hembygdsföreningarna ( Oskarshamn-Döderhult, Misterhult, Bockara och Kristdala har beslutat att inventera Oskarshamns kommun på förhistoriska föremål och boplatser från sten- och bronsålder. Under tiden då inventeringen sker vill föreningarna sprida den nyvunna kunskapen till skolor, turister och kommuninnevånare.
Målgruppen är alla de människor som är intresserade av att få veta mera om ett stycke Smålandskust. tyngdpunkten ligger på aktiviteter för barn- och ungdomar.
Aktiviteter:
hembygdsföreningarna bedriver "lösfyndskvällar".
Fältbesök vid de fyndplatser som nedtecknats under "lösfyndskvällarna"
Registrering av föremål och fyndplatser av antikvarisk personal materialet sammanställs i en vetenskaplig rapport, populärvetenskaplig bok, hemsida mm.

Medfinansiering:
Kustlandet leader+ 1 171 200 Skr
***

Diarie nr:L05-025         
Ett virtuellt kunskapscenter för Kustlandet
Projekt ägare:
TeleForum Östra Ed AB
Pågår: 2001-07-04-2004-12-31
Projekt ledare: Bo Wache
Projekt gografi:
Östra Ed
Projektbeskrivning:
Syftet är att bygga upp ett generellt ramverk för virtuella kunskapscentra, som understödjer nyttjandet av kunskaper knutna till lokala geografiska områden utan att begränsas av en fysisk koppling till dessa.
Lokalbefolkningen är en central kunskapskälla. Det virtuella kunskapscentret verkar som katalysator för kunskapsspridning kring Kustlandet och skapar förutsättningar för ett fortsatt arbete.
Aktiviteter:
Ramverk
"Pilotprojekt"
Virtuellt kunskapscenter för skolan och företagare i Östra Ed
Medfinansiering:
Kustlandet leader+ 1 714 379
Beslutsmotiv:
Ett i hög grad innovativt projekt och tangerar Kustlandets samtliga projektkategorier. Resultaten är överförbara till andra områden inom och utanför Kustlandet
***

Diarie nr:L05-114         
Ramprojekt skolungdomar

Projekt ägare:
Kustlandet leader+
Pågår: 2002-10-24--2004-08-30
Projekt ledare: Ingela Jansson
Projekt gografi:
Samtliga församlingar i Kustlandet
Projektbeskrivning:
Aktiviteter som kompletterar skolans ordinarie undervisning och som anknyter till Kustlandets tema att dra fördel av Kustlandets natur- och kulturvärden.
Projektinnehåll;
Natur och Kultur
Närmiljö och identitet
Kunskapsspridning och nätverksbyggande
Demokrati
Entreprenörskap och logistik
Idrott och hälsa
Skolungdomar på grundskolenivå, bosatta i Kustlandets geografi
Skolungdomar på grundskolenivå i angränsande geografi som tillsammans med föräldrar och/eller engagerade vuxna vill genomföra utbildningsaktiviteter i Kustlandet
Aktiviteter:
30 ungdomsprojekt
10 nätverk ungdomar
30 samverkan skola-elev-föräldrar
Medfinansiering:
Kustlandet leader+ 1 200 00


Diarie nr:L05-129         
Bruksbåten-kärnan i kust- och skärgårdssamhällenas kulturarv

Projekt ägare:
Samverkansorganisationen Sjöfararkusten Småland-Öland ideell förening
Pågår: 2002-12-13--2004-02-28
Projekt ledare: Lina Johansson
Projekt gografi:
Lofta, Loftahammar, Västervik,Västrum, Misterhult
Projektbeskrivning:
Att skapa modeller för inventering, dokumentation, exponering och att levandegöra kust- och skärgårdsbygdernas kulturarv.
Genom att lyfta fram kust- och skärgårdsbygdernas kulturarv förstärks lokalbefolkningens identitet och självkänsla.
Aktiviteter:
Dokumentation av bruks- och allmogebåtar i Tjusts skärgårdsområde. Detta sker genom fotografering och uppmätning kompletterat med intervjuer, litteratur- och arkivstudier.
Dokumentationen omfattar även fiskemetoder och fiskeredskap relaterat till båtarna samt hantverkstraditioner, materilkännedom och redskapskultur. Även båtar byggda i plast eller annat material än trä omfattas av undersökningen.
Insamlade uppgifter digitaliseras och lagras i en databas, som kan utnyttjas för skiftande exponeringsformer
Särmutställning och ett datoriserat presentationsmaterial tas fram.
Medfinansiering:
Kustlandet leader+ 301 600 SEK
Beslutsmotiv:
Lokal mobilisering, kulturbefrämjande åtgärder, åtgärder som främjar besöksnäringen.
Kvalitetskriterier:
32


Diarie nr:L05-056         
Loftahammar framå
t
Projekt ägare:
Loftahammars Golfklubb
Pågår: 2001-10-15--2003-03-31
Projekt ledare: Leif Nilsson
Projekt gografi:
Loftahammars församling, Västerviks kommun
Projektbeskrivning:
Planeringen inför en anläggning av en golfbana har varit den sammanförande länken i samhällets ideella föreningsliv och enskilda krafter.
Utöver ideellt arbete är Arbetsförmedlingen och Naturbruksgymnasiet Valstadskolan engagerade.
Med gemensamma insatser ska åstadkommas en av myndigheter godkänd plan för en anläggning av golfbana.
Målet är att efter avslutat projekt tar byggandet av banan vid. Golfbanan i sig ska ge ett väsentligt bidrag till en positiv utveckling i bygden, nya arbetstillfällen, breddat underlag för samhällsservice, en ökad turisttillströmning, stärkta kontakter mellan åretruntboende och sommarboende.
Aktiviteter:
Planeringsarbete tillsammans med en professionell landskapsarkitekt
Framtagning av underlag och praktiskt deltagande i planarkitektens arbete
Arkeoloisk utredning, praktisk hjälp vid den arkeoloiska undersökningen
Löpande presentation av arbetets framåtskridande via hemsida broschyr
Medfinansiering:
Kustlandet leader+ 360 437
Beslutsmotiv:
Lokalt utvecklingsarbete
Kvalitetskriterier:
39
Beslutsvillkor:
Upphandling sker enligt god upphandlingssed
Att kunna påvisa en stor delaktighet och en stor åldersspridning i de ideella insatserna
Att dokumentera samarbetet med Naturbruksgymnasiet Valstadskolan  


Diarie nr:L05-065
Framtidens Gryt
Projekt ägare:
Valdemarsviks kommun
Pågår: 2001-07-04--2003-11-30
Projekt ledare: Runar Skebäck
Projekt gografi:
Gryts församling, Valdemarsviks kommun
Projektbeskrivning och aktiviteter:
1. Grytsbo spekulerar
Grytsborna utformar i studiecirkelform arbetsmodeller som ska stärka bygden. Grytsborna ställer vidare sin tid till förfogande för andra bygdeutvecklingsgrupper att ta del av arbetssättet samt resultaten

2 Enkäten
En enkät utformas som ska sändas till alla som har någon relation till Gryts socken; boende, sommarboende,sjöfarare,skärgårdsintresserade m.fl.

3 Sammanställning
Personlig kontakt tas med minst hälften av enkätmottagarna. Enkäten sammanställs och utvärderas av expertis tillsammans med temagruppen och kommunens planerare.

4 Genomförandestrategi
Utvärderingen leder till en genomförandestrategi som ger vägledning för det fortsatta agerandet och följdprojekt
Medfinansiering:
Kustlandet leader+ 320 000 Skr
Beslutsmotiv:
Lokalt utvecklingsarbete
Kvalitetskriterier:
39
Beslutsvillkor:
Arbetsgång och resultat delges Kustlandet och ska kunna överföras till andra områden med likartade förutsättningar


Diarie nr:L05-052  
Båthuset i Gryt
Projekt ägare:
Gryts hembygdsförening
Pågår: 2001-07-25--2004-05-30
Projekt ledare: Anders Gustafsson
Projekt gografi:
Gryts församling, Valdemarsviks kommun
Projektbeskrivning:
Uppförande av ett båthus invid stranden på Björkudden i Gryt.
Gryts hembygdsförening vill värna om och förmedla bygdens historia och identitet.
Målet är att skapa tidstypiska autentiska miljöer och ändamålsenliga lokaler där bygdens klenoder kan ställas ut och göras tillgängliga på ett professionellt sätt.
Samtidigt ska uppförandet och uppvisandet av båthuset och dess innehåll engagera bygdens folk i gemensam praktisk handling och därigenom öka kunskapen om bygdens historia och stärka den sociala gemenskapen kring temat bygdekultur.

Aktiviteter:
uppförande av båthus
utställning av redskap och andra skärgårdstypiska klenoder
arrangera en invigningsutställning
Medfinansiering:
Kustlandet leader+ 121 100 Skr
Beslutsmotiv:
Kulturbefrämjande åtgärder
Åtgärder som främjar besöksnäringen
Lokalt utvecklingsarbete
Kvalitetskriterier:
39  

***
Diarie nr:L05-072         
Hofgrens kakelugn
Projekt ägare:
Östkinds hembygdsförening
Pågår: 2002-03-08-- 2003-10-31
Projekt ledare: Gunnar Peterson
Projekt gografi:
Jonsbergs församling
Projektbeskrivning:
Att i samband med ett byggnadsvårdsarbete återskapa teknisk kunskap och hantverksskicklighet i tillverkningen av gammaldags kakelugnsplattor. Inom projektets ram ska en kakelugn av sådana plattor tillverkas i en tidsenlig byggnad
En framtida efterfrågan på manuellt tillverkade kakelugnsplattor skall kunna mötas och en tidigare bortglömd hantverksteknik ska kunna bidra till en framtida försörjning
Aktiviteter:
- teknikutveckling
- tillverkning och uppsättning av kakelugn
Medfinansiering:
Kustlandet leader+ 85 000 Skr
Beslutsmotiv:
kulturbefrämjande åtgärder, utbildnings- och forskningsåtgärder
Kvalitetskriterier:
27


Diarie nr:L05-12         
Ett centrum för skärgårdskunskap

Projekt ägare:
Valdemarsviks kommun
Pågår: 2001-07-04--2003-08-30
Projekt ledare: Gryts skärvårdsförening, Per Gräslund
Projekt gografi:
Alla speciellt Gryt
Projektbeskrivning:
Föreningens företrädare har under lång tid medverkat till att göra omfattande inventeringar av all den skärgårdskunskap som finns hos lokalbefolkningen i olika skrifter och publikationer och att skapa en kunskapsbank som rör allt i skärgårdens geografi kring kultur, kulturhistoria och naturmiljöer.

Valda delar av denna kunskapsbank finns samlad i ett populärvetenskapligt manus.

Medlemmarna har parallellt med denna arbetat med en etnologisk/kulturhistorisk djupstudie som skildrar skärgårdsbyn Kråkmarös historia under sexhundra år

Att sprida den kunskap som är samlad och om den är tillgänglig och känd kan nyttjas i nuet av privatpersoner i utbildnings/folkbildningssammanhang eller kommersiellt vid utveckling av turistprodukter
Aktiviteter:
Redigera bokens manus, tryck av bok och populärvetenskaplig skrift. Gemensam distribution av skriften och boken, föreläsningsserie
Medfinansiering:
Kustlandet leader+ 176 100
Beslutsmotiv:
I hög grad ett lokalt utvecklingsarbete och att marknadsföra ett för Kustlandet representativt område. Boken och den populärvetenskapliga skriften kommer att vara kunskapskällor med bestående värden för Kustlandet.


Diarie nr:L05-105         
Svartö byvårdsförening startprojekt
Projekt ägare:
Svartö Byvårdsförening
Pågår: 2002-10-01--2004-12-31
Projekt ledare: Thomas Olofsson
Projekt gografi:
Mönsterås
Projektbeskrivning:
Återskapa Svartös gamla karaktär och samtidigt skapa förutsättningar för en positiv framtida utveckling;
Detta görs genom idéknäckarkvällar sammankomster i cirkelform.
Aktiviteter:
Ideknäckarkvällar
Allmänplan
Utprickning av farled intill Svartö
Samlingslokal
Medfinansiering:
Kustlandet leader+ 99 500
Beslutsmotiv:
Lokalt utvecklingsarbete, brett partnerskap

Diarie nr:L05-043 
Strandavägar
Projekt ägare:
Kalmar läns museum
Pågår: 2001-07-04--2004-10-31
Projekt ledare: Liselotte Byström
Projekt gografi:
Mönsterås;Ålem
Projektbeskrivning:
Ett samarbetsprojekt mellan fem byföreningar, föreningarna anlägger fem avsnitt av kulturstigar. Till varje slinga tas informationsmaterial fram, här återfinns förutom vägbeskrivning information om kulturminnen, fågelliv, rastplatser, sevärdheter etc.
Aktiviteter:
Iordningställande av stigarna inkluderat röjning, byggande av broar/spänger, ny markbeläggning såsom grus,flis och bark
Framtagande av informationsmaterial till varje "slinga"
Medfinansiering:
Kustlandet leader+ 1 384 646
Beslutsmotiv:
Stort lkalt engagemang, förenar lokalkunskap med institutionsintressen samt skapar bestående nätverk mellan parterna.Diarie nr:L05-108         
Sankt Anna Produkter
Projekt ägare:
Navet I Havet, ekonomisk förening
Pågår: 2002-10-01--2007-06-30
Projekt ledare: Ewa Strömbäck
Projekt gografi:
Sankt Anna
Projektbeskrivning:
Under projekttiden skapas långsiktigt nya arbetssätt och strukturer för produktutveckling, marknadsföring och försäljning av varor och tjänster som "Sankt Anna Produkter".

Att bättre utnyttja det växande antalet besökare i Sankt Anna. Verksamheter som förlänger säsongen stimuleras. Genom en ökad lokal förädling ska produkterna säljas med ett mervärde.

Utbildning för att ge nya kunskaper om e-handel, webbarbete och bildbehandling. En ökad samverkan mellan företagen.

Gemensam marknadsföring med "skyltfönster" och ett infocenter som visar utbudet av varor och tjänster. Skärgårdens matkultur ska få en framträdande plats. Utveckling av näthandelssystem "Sankt Anna Produkter"
Aktiviteter:
Infocenter
Marknadsfönster
e-handel
Matkultur
Utbildning
Kopletterande attraktioner
Medfinansiering:
Kustlandet leader+ 1 375 000
Beslutsmotiv:
Lokalt utvecklingsarbete, näringslivsbefrämjande åtgärder


Diarie nr:L05-080         
Projekt namn: Skärgårdsdagar
Projekt ägare:
Mellanskärgårdens intresseförening
Pågår: 2002-05-13--2002-09-01
Projekt ledare: Leif Nilsson
Projekt gografi:
Norra Tjusts skärgård
Projektbeskrivning:
2 skärgårdsdagar 2002- två dagar med kvalitet
Målet med dagarna är framförallt att visa upp skärgårdsöars unika kultur och natur. Vi vill visa vad vi kan och vad vi har att erbjuda. Temat för dagarna är dåtid, nutid och framtid.
Vi vill visa hur det var förr, hur det är idag och visioner om hur det skulle kunna se ut i framtiden.
Aktiviteter:
Förevisning hantverk och konst god kvalitet och med skärgårdsanknytning
teater, utställningar och föredrag samt visning av natur och kultur på öarna
musik, fiskförsäljning och god mat
Medfinansiering:
Kustlandet leader+ 27 000 Skr
Beslutsmotiv:
lokalt utvecklingsarbete, kulturbefrämjande åtgärder, åtgärder som stärker besöksnäringen
Kvalitetskriterier:
52


Diarie nr:L05-041         
Projekt namn: Utedansbana i Bottna
Projekt ägare:
Idrottsföreningen Österviking
Pågår: 2001-07-04--2002-10-31
Projekt ledare: Arne Welin
Projekt gografi:
Skällvik, Börrum, St Anna
Projektbeskrivning:
Dansbanan ska återskapa möjligheter till traditionell samvaro och stärka bygdens attraktivitet för dess innevånare och besökare.
Målgruppen är boende i bygden, sommarboende och besökare
Aktiviteter:
Byggandet av dansbanan
Invigning
Medfinansiering:
Kustlandet leader+ 33 318 Skr
Beslutsmotiv:
Lokalt utvecklingsarbete
Det stora lokala engagemanget och mobiliseringseffekten vid uppförandet gör att detta stämmer överens med Kustlandets utvecklingsplan
Kvalitetskriterier:
24


Diarie nr:L05-125         
Kulturlandskapet i Kustlandet
Projekt ägare:
Kustlandet leader+
Pågår: 2002-09-05--2003-05-31
Projekt ledare: Anna Tjärvar
kustkonferens
Projekt gografi:
Hela Kustlandet
Projektbeskrivning:
Kustkonferensen syftar till att ta fram en handlingsplan för ett fortsatt arbete inom området. Konferensen ska ge en överblick över olika aktörers arbete och pågående projekt. Vilka är de nu gällande förutsättningarna för ett levande landskapsvårdsarbete i områden med mycket höga bevarandeintressen?
Aktiviteter:
Kustkonferensen
Uppföljning och dokumentation
Medfinansiering:
Kustlandet leader+ 70 600 SEK
Beslutsmotiv:
Miljöbefrämjande åtgärder

SLUT