Gränsö Kanal

När vi i gamla skrifter läser om Gränsö kanal måste vi skilja på två saker, sundet som ursprungligen användes som kanal och som utgör gräns mellan Lofta och Loftahammar och kanalen som grävdes SO om sundet.

Varför man gjorde så verkar ingen riktigt veta. Ett antagande är att berggrunden i sundet inte tillåter så stort djupgående. Den nya kanalen kunde torrgrävas medan sundet måste muddras vilket var svårare på den tiden.

I den grävda kanalen finns en bergklack vid utfarten åt Hvitudden. Den är ca 1.4 m vid sommarvattenstånd.

l Västerviks historia del 1 sid 457 uppges 1697. "grävningsarbeten i Gränsösundet företogs av allmoge från de närmaste socknarna". Spår av detta finns ännu i träskmarkerna på västra sidan av kanelen.

'Gränsö kanal' invigdes i september 1740 enligt I. Öfverberg.

Gränsö kanal började grävas våren 1814. Från Kalmar fängelse deltog 18 fångar samt 25 personer av ortbefolkningen. Fångarna var lata och skickades tillbaka i september samma år. Kanalen blev klar år 1817.

Gamla bilder från kanalen